Algemene Voorwaarden Aannemersbedrijf Schippers (particulieren / consumenten)

I Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze werkzaamheden en te gebruiken materialen betreffende de door opdrachtgever en aannemer voor akkoord ondertekende offertes.
2. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze werkzaamheden ongeacht eventuele (eerdere) verwijzing van opdrachtgever naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de eventueel door opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

II Offerte
1. Een offerte is vrijblijvend en is vier maanden geldig.
2. Acceptatie van de offerte geschiedt door middel van ondertekening van een akkoordbrief door opdrachtgever en aannemer.
3. De opdrachtgever dient bij acceptatie van de offerte 33% van het totale offertebedrag
(offertebedrag + b t.w. ) uiterlijk twee weken voor aanvangsdatum van de werkzaamheden betaald te hebben.
4. Indien dit bedrag niet twee weken voor aanvangsdatum werkzaamheden is betaald, wordt er niet met de uitvoering van de werkzaamheden begonnen.

III Werkzaamheden
1. De werkzaamheden en de te leveren materialen worden volgens offerte uitgevoerd.
2. Werkzaamheden die onverwacht tijdens het werk noodzakelijkerwijs ook verricht moeten worden maar niet op de offerte staan, worden na overleg of eventueel via offerte, berekend als bijwerk.
3. Ook de door de opdrachtgever extra gevraagde werkzaamheden worden, na overleg of eventueel via offerte berekend als bijwerk en zullen op de eindnota gefactureerd staan.

IV AansprakelijkheidAannemersbedrijf Schippers is nimmer aansprakelijk voor schade van opdrachtgever welke niet is ontstaan als gevolg van grove schuld van leidinggevend personeel.Enigerlei aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en /of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden.Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.

V Overmacht
Onder overmacht is tevens begrepen bedrijfsstoring, ziekte van of een tekort aan personeel,
leveringsproblemen bij toeleveranciers, transportstoringen en ongevallen, rampen en geweld, een en ander onverschillig of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren.

VI Eigendom
Eigendom van aannemer op opdrachtgever gaat over als de opdrachtgever de volledige factuur betaald heeft.

VII Opleveringstermijnen
1. De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever aannemersbedrijf Schippers schriftelijk in gebreke te stellen.

2. De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen voor aannemersbedrijf Schippers.
3. De opgegeven termijnen vangen aan na het ontvangst van eventuele overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen/toewijzingen, documenten, informatie en alle overige aspecten welke van toepassing zijn. De plaats waar het werk dient uitgevoerd te worden, moet zodanig zijn naar het oordeel van aannemersbedrijf Schippers voordat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.

VIII Oplevering
1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Aannemersbedrijf Schippers dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft meegedeeld, dan wel uiterlijk binnen 8 dagen nadat Aannemersbedrijf aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en/of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.
2. Kleine gebreken zullen zo spoedig mogelijk door aannemersbedrijf Schippers worden hersteld. Daarbij dient aannemersbedrijf Schippers zich te bedenken dat de opdrachtgever niet gehouden is tot –volledige- betaling van de eindafrekening voordat de gebreken hersteld zijn.
3. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlegd, indien stagnatie optreedt, welke aannemersbedrijf Schippers niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel ‘Overmacht’ genoemd.

IX Betalingsvoorwaarden
1. De opdrachtgever dient twee weken na de factuurdatum de factuur betaald te hebben.
2. In geval de opdrachtgever een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is opdrachtgever vanaf de vervaldag aan ons de wettelijke rente verschuldigd over alle te late betalingen per maand of gedeelte van een maand waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.
3. Tevens is de opdrachtgever de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van de door opdrachtgever uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken zoals declaraties van advocaten, deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-.

X Garantie
1. Wij geven een jaar garantie op de werkzaamheden en de gebruikte materialen.
2. De garantie vervalt indien niet op een normale manier gebruikt wordt gemaakt op de geleverde of aangebrachte goederen of als de opdrachtgever zelf veranderingen of reparaties aan de geleverde werkzaamheden en materialen heeft verricht of deze door derden heeft laten uitvoeren.

XI Klachten
1. Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn door opdrachtgever schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de werkzaamheden onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
2. Bij zichtbare gebreken dient de opdrachtgever de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de werkzaamheden onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
3. Alle aanspraken jegens ons die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij ons zijn ingediend vervallen door verjaring.
4. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient u op eigen kosten voor de aanvraag van bedoelde
vergunning dan wel toestemming zorg te dragen.
5. Indien derden, bijvoorbeeld de gemeente, in de loop van het werk andere eisen stellen aan het werk, komen de daarbij horende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

XII Depot voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 4 februari 2013.